برای اگاهی از وضعیت سفارش خود کد پیگیری ارسالی از http://itemtracking.post.ir/

طرف ما را در قسمت رهگیری وارد نموده و کد امنیتی را وارد کرده تا از اخرین وضعیت سفارش خود اگاهی یابید